Зорница Декова

Home / Екип / Зорница Декова

Зорница Декова е технически сътрудник, експерт с дългогодишен опит в администрацията на МУ-Плевен. Изпълнявала е дейности, идентични на дейностите предвидени за изпълнение в настоящето проектно предложение.Зорница Декова е технически сътрудник, експерт с дългогодишен опит в администрацията на МУ-Плевен. Изпълнявала е дейности, идентични на дейностите предвидени за изпълнение в настоящето проектно предложение.Тя подпомага технически и информационно дейността на членовете на екипа при изпълнение на проекта .Води личните досиета и цялостната документация по изпълнението на проекта.Подпомага ръководителя и координатора при изпълнението на проекта и изготвянето на междинните и краен отчети. Изготвя и актуализира електронен регистър на документацията по проекта. Води съхранението на административната и техническа документация и на архива при изпълнение на проекта.

Е-mail: zgdekova@gmail.com