Проф. Мария Георгиева

Home / Екип / Проф. Мария Георгиева

Проф. Мария Георгиева е ръководител на проекта. Тя притежава дългогодишна академична кариера и има над 3г. опит при изпълнението на проекти с дейности сходни със заложените в проектното предложение дейности.
Тя ръководи цялостната дейност по проекта и координира връзката с академичното ръководство с Медицински университет -Плевен, Министерство на образованието, Управляващия орган на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (УО на ОПНОИР), широката общественост и целевата група. Тя управлява изпълнението на дейностите по проекта, отговаря за спазването на сроковете, осъществява контрол, поддържа контакти с други групи лица, заинтересовани от проекта. Проф. Мария Георгиева се грижи за разработването и спазването на вътрешни правила и за наблюдението и контрола върху изпълнението на сключените договори и допълнителни споразумения.
И-мейл: microvir@abv.bg