Анелия Луканова

Home / Екип / Анелия Луканова

Анелия Луканова е счетоводител на проекта. Тя е заместник финансов директор на МУ-Плевен, счетоводител с дългогодишна практика и опит в изпълнението на сходни дейности по проекти, финансирани със средства на ЕС и донорски организации. Тя води счетоводно отчитане на проекта и подпомага координатора при изготвянето на междинни и краен отчети.
Анелия Луканова следи за спазване на финансовата и административната дисциплина и регламентите за отчитане на проекта. Тя съблюдава изпълнението на бюджета на проекта, съгласно европейското и националното законодателство в областта на счетоводството, както и целесъобразността на поеманите задължения и извършените разходи. Извършва наблюдение на плащания и лимити, на справки и отчети по проекта.
И-мейл: mu-pleven@mbox.contact