Проект

Home / Проект

Проект BG05M2OP001-2.009-0031-C02 „Създаване на Център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ има за цел да надгради докторантското училище на МУ – Плевен със специфични дейности и курсове, необходими за развитието на докторантите, специализантите, младите учени и преподавателите към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен. Ще бъде създаден специален център за обучение към факултет „Медицина“ на МУ – Плевен. Той ще оперира със специфични дейности, необходими за развитието освен на ценните кадри, но и на преподавателите към факултета. Ще осигури високо качество на тяхното обучение в съответствие с потребностите на пазара на труда и изграждане на икономика, основана на знанието. Специфичните цели по проекта включват:

 • повишаване на мотивацията и пригодността за академична и научноизследователска кариера на докторантите, специализантите, преподавателите и младите учени във Факултет „Медицина“ на МУ- Плевен, чрез иновативно и качествено обучение;
 • създаване на условия и възможности за научноизследователска кариера на докторантите, специализантите, преподавателите и младите учени във Факултет „Медицина“ на МУ- Плевен, чрез поддържане на устойчиви партньорства между Университета и научноизследователски и бизнес структури в областта на медицината, фармацията и общественото здраве на регионално и национално ниво;
 • повишаване качеството на научните разработки на докторантите, специализантите и младите учени и развитие на научния потенциал във Факултет „Медицина“ на МУ- Плевен, чрез подобряване на условията за обучение и научноизследователска работа.

Очакваните резултати от реализирането на проекта са:

 • Разработена учебна програма за придобиване на ключови компетенции за успешна научна кариера.
 • Разработен и издаден сборник материали в помощ на докторанта, включващ основните етапи на докторската програма.
 • Проведени курсове към докторантското училище, подпомагащи докторантите при идентифицирането, формулирането и разрешаването на научноизследователски проблеми.
 • Проведено интерактивно обучение на лицата от целевата група, което да допринесе за придобиване на аналитични умения за научноизследователска работа и ще оовишена мотивация и адаптивност за професионална реализация.
 • Проведен двудневен семинар по управление на проекти, койдо да повиши мотивация и адаптивност за професионална реализация на лицата от целевата група в академичните и научноизследователски инфраструктури.
 • Придобити знания и умения за оформяне на научните идеи в проектни предложения и предлагането им пред финансиращи програми, както и във връзка с трансфера на технологии в областта на медицината.
  Усвояване на избрани съвременни методи, прилагани в молекулярно-биологичните изследвания, както и разработване и валидиране на методи за молекулярно-биологична диагностика.
 • Повишена научна квалификация на лицата от целевата група и изградени умения за провеждане и анализиране на научни експерименти.
 • Повишена мотивация и адаптивност за професионална реализация в академична среда и извън нея.
 • Създаден кариерен профил с научните и професионални постижения на всяко едно от лицата от целевата група, отворен за потенциални контакти с партньори за бъдеща съвместна научноизследователска дейност и професионална реализация.
 • Проведена кампания за популяризиране на проекта и неговите резултати.

Проектът е на обща стойност от 695 631, 34 кв., от които 591 286, 64 лв. са европейско финансиране. Периодът на изпълнение е 12.04.2017 г. – 31.12.2018 г.