Лекарят на годината доцент Николай Янев изнесе лекция за докторанти, специализанти и млади учени по проекта за стимулиране на тяхното развитие

Лекарят на годината доцент Николай Янев изнесе лекция за докторанти, специализанти и млади учени по проекта за стимулиране на тяхното развитие

На 08 декември 2017 г., празникът на българските студенти, в зала „Гален“ на Телекомуникационен ендоскопски център Лекарят на годината 2017 доцент Николай Янев посети Медицински университет – Плевен, за да изнесе лекция на тема: 3D Планиране, моделиране, принтиране и реконструиране в лицево-челюстната хирургия. Младият специалист по лицево-челюстна хирургия е поканен от екипа на проект № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“, за да се срещне с целевата група от 30 млади учени от хирургичните специалности, както и с цялата студентска общност. Доцент Янев бе гост-лектор в рамките на обучителния модул 3 на Дейност 2 „Персонализиран подход в предоперативната подготовка и оперативното лечение на пациенти чрез минимално инвазивна хирургия, базиран на образни реконструкции, 3D визуализация и виртуална симулация“. Той…
Read More
В библиотеката на МУ-Плевен се проведе пореден обучителен курс с докторанти, специализанти и млади учени по Дейност 1 в рамките на проекта за подпомагане на тяхното развитие

В библиотеката на МУ-Плевен се проведе пореден обучителен курс с докторанти, специализанти и млади учени по Дейност 1 в рамките на проекта за подпомагане на тяхното развитие

На 21 ноември 2017 г. Габриел Георгиев, директор на библиотеката при МУ – Плевен, в качеството си на експерт-лектор по проект № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“, проведе обучителен курс на тема „Работа със систематизирана електронна информация (бази данни, библиографска и цитатна справка)“. Габриел Георгиев, който изнася ежегодно лекции в рамките на Докторантското училище, отново подчерта пред докторантите, специализантите и младите учени от таргетната група по проекта, че работата по написване на един дисертационен труд включва всички форми и методи на библиографската дейност. В своята презентация той подробно изясни, че се започва с избор на тема, преминава се през различните бази данни, които да удостоверят значението на написания труд, прави се цитатна справка на трудовете на съответния…
Read More
Продължават обучителните дейности с докторанти, специализанти и млади учени във високотехнологичната база на Университетска Болница „Света Марина – Плевен“ по проекта за подпомагане на тяхното развитие

Продължават обучителните дейности с докторанти, специализанти и млади учени във високотехнологичната база на Университетска Болница „Света Марина – Плевен“ по проекта за подпомагане на тяхното развитие

С поредица от три лекции на проф. д-р Начко Тоцев, ръководител на катедра „Рентгенология“, стартира обучението по Модул 1 „Основи на образната диагностика (ЯМР, КТ, рентгенография и ултразвук)“ по проект № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“. Обучителният модул е част от Дейност 2 „Персонализиран подход в предоперативната подготовка и оперативното лечение на пациенти чрез минимално инвазивна хирургия, базиран на образни реконструкции, 3D визуализация и виртуална симулация“, която ще се провежда под формата на интерактивен и интегриран курс в рамките на 6 месеца. Проектът „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските…
Read More
Проектът за обучение на докторанти, специализанти и млади учени бе представен на Празника на МУ-Плевен на церемонията по награждаване за академично развитие със специална демонстрация на 3Д студиото

Проектът за обучение на докторанти, специализанти и млади учени бе представен на Празника на МУ-Плевен на церемонията по награждаване за академично развитие със специална демонстрация на 3Д студиото

На 31 октомври 2017 г., вторник, Празникът на Медицински университет - Плевен (МУ-Плевен) протече в две части: двойна промоция на Факултет „Здравни грижи“ и Медицински колеж в зала „Магнум“, Втора клинична база, и церемония по награждаване за академично развитие в зала „Амброаз Паре“, Телекомуникационен център. На Тържествената промоция на Празника на висшето училище се дипломираха общо 145 абсолвенти от Факултет „Здравни грижи“ и Медицинския колеж – 70 здравни специалисти от специалностите „Акушерка“ и „Медицинска сестра“ и 75 дипломанти от специалностите „Рентгенов лаборант“, „Медицински лаборант“, „Социални дейности“ и „Помощник фармацевт“. Във втората част на Празника в зала „Амброаз Паре“ общо 32 преподаватели на висшето училище бяха удостоени с плакети за академично развитие през изминалата година – 1 за придобиване на научната степен „доктор на науките“, 11 за придобиване на научната степен…
Read More
Стартира още една обучителна дейност по проекта за подпомагане на научното развитие на докторанти, специализанти и млади учени  в МУ-Плевен

Стартира още една обучителна дейност по проекта за подпомагане на научното развитие на докторанти, специализанти и млади учени в МУ-Плевен

Целта на стартиралата на 19 септември 2017 г. в Телекомуникационния ендоскопски център Дейност 1 „Разработване на учебна програма и провеждане на курсове по ключови компетенции за успешна научна кариера“ е да се надгради съществуващото Докторантско училище при Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) със специфични дейности и курсове, необходими за развитието на докторантите, специализантите, младите учени и преподавателите на Факултет „Медицина“. Осигуреното високо качество на тяхното обучение съответства на потребностите на пазара на труда и способства за изграждането на икономика, основана на знанието, отговаряйки на инвестиционните приоритети и специфични цели на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Проектът „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския…
Read More
Стартираха обучителните дейности с докторанти, специализанти и млади учени по проекта за подпомагане на тяхното развитие в МУ-Плевен

Стартираха обучителните дейности с докторанти, специализанти и млади учени по проекта за подпомагане на тяхното развитие в МУ-Плевен

На 15 септември 2017 г. стартира първото обучение по Модул 1 „Основи на образната диагностика (ЯМР, КТ, рентгенография и ултразвук)“ с лектор проф. д-р Начко Тоцев, ръководител на катедра „Рентгенология“, по проекта „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“. Това е Дейност 2 „Персонализиран подход в предоперативната подготовка и оперативното лечение на пациенти чрез минимално инвазивна хирургия, базиран на образни реконструкции, 3D визуализация и виртуална симулация“, която ще се провежда под формата на интерактивен и интегриран курс в рамките на 6 месеца. Проектът „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни…
Read More
Първа информационна среща с докторанти, специализанти и млади учени по проекта за подпомагане на тяхното развитие се проведе в МУ-Плевен

Първа информационна среща с докторанти, специализанти и млади учени по проекта за подпомагане на тяхното развитие се проведе в МУ-Плевен

На 28 юни 2017 г. в зала „Амброаз Паре“ на Телекомуникационен ендоскопски център при МУ-Плевен се проведе първата информационна среща по проекта „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“. Той е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Безвъзмездната финансова помощ по проекта е на обща стойност 695 631,34 лв., а срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, до 31.12.2018 г. Срещата бе организирана и проведена от екипа на проекта в състав: проф. д-р Мария Средкова, ръководител на екипа по управление и изпълнение на проекта; доц. д-р Галя Ставрева, координатор; доц. д-р Пенчо Тончев, администратор научноизследователска дейност; Анелия Луканова, счетоводител, и Илиян Йончев, юрист. Аудиторията бе…
Read More