МУ–Плевен реализира успешно проекта за подпомагане на развитието на над 100 докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“

МУ–Плевен реализира успешно проекта за подпомагане на развитието на над 100 докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) приключи успешно реализацията на проект BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Безвъзмездната финансова помощ по проекта е на обща стойност 695 631,34 лв., от които 591 286,64 лв. са европейски средства, а националното финансиране е 104 344,70 лв. със срокът за изпълнение от 12.04.2017 г. до 31.12.2018 г. Екипът по управление и изпълнение на проекта е с ръководител проф. д-р Мария Средкова,  координатор доц. д-р Галя Ставрева, заместник-ректор по научноизследователска дейност; и членове на екипа - доц. д-р Пенчо Тончев, администратор научноизследователска дейност; Анелия Луканова, счетоводител и Ваня Панчева, юрист. Медицински университет – Плевен…
Read More
МУ-Плевен проведе двудневна Научна сесия „Наука и бизнес“ под надслов „Активна промоция на докторанти, специализанти и млади учени пред потенциални работодатели и партньори в бъдещи съвместни проекти“

МУ-Плевен проведе двудневна Научна сесия „Наука и бизнес“ под надслов „Активна промоция на докторанти, специализанти и млади учени пред потенциални работодатели и партньори в бъдещи съвместни проекти“

Медицински университет – Плевен (МУ–Плевен) организира двудневна научна сесия "Наука и бизнес" под наслов "Активна промоция на докторанти, специализанти и млади учени пред потенциални работодатели и партньори в бъдещи съвместни проекти" по проект BG05M2OP001-2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към факултет "Медицина" на МУ–Плевен“. Събитието се проведе на 28 и 29 ноември 2018 г. в Телекомуникационния ендоскопски център на висшето училище. Целта на форума бе да се представят съвместни научноизследователски проекти, по които работят лица от целевата група, както и възможностите за включване в научноизследователски екипи за разработване на такива проекти. Програмата на събитието бе в три сесии: „Представяне на възможностите за развитие на младите учени в среда, развиваща нови компетентности в полза на бизнеса в областта на медицината“; „Представяне на възможностите за…
Read More
Над 100 участници в Деня на учения се срещнаха с потенциални работодатели и бъдещи партньори в Медицински университет – Плевен

Над 100 участници в Деня на учения се срещнаха с потенциални работодатели и бъдещи партньори в Медицински университет – Плевен

На 24 октомври 2018 год. в Телекомуникационен ендоскопски център при Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) се организира „Ден на учения“ под наслов "Активна промоция на докторанти, специализанти и млади учени пред потенциални работодатели и партньори в бъдещи съвместни проекти" по проект BG05M2OP001-2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към факултет "Медицина" на МУ – Плевен“. Целта на събитието бе да представи научните и приложните разработки на участниците в проекта – докторанти, специализанти и млади учени - пред потенциални работодатели и други научни организации. Програмата на събитието бе разделена на две сесии. В първата сесия участниците в проекта представиха научните си постижения и разработки пред потенциални работодатели и партньори. Във втората част представители на работодателите – здравни заведения и институции от цялата страна – представиха…
Read More
Вторият двудневен интерактивен семинар по проекта за насърчаване на развитието на докторанти, специализанти и млади учени се проведе за новата целева група

Вторият двудневен интерактивен семинар по проекта за насърчаване на развитието на докторанти, специализанти и млади учени се проведе за новата целева група

Вторият двудневен интерактивен семинар от Цикъл 2 бе организиран в с. Рибарица, област Ловеч, на 02 и 03 юни 2018 г. по проект № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Обучението обхвана 25 млади учени от новата целева група на проекта и се проведе на тема: „Подготовка на научноизследователски проекти, трансфер на технологии и управление на интелектуална собственост“ по Дейност 3 „Провеждане на обучение за участие и подготовка на научноизследователски проекти, актуални предложения, трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост“. В програмата на семинара бяха включени общо 6 лекции на следните теми: „Основни правила, законови разпоредби при…
Read More
С нова целева група стартира вторият цикъл на Дейност 2  по проекта  „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени  към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“

С нова целева група стартира вторият цикъл на Дейност 2 по проекта „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“

С нова таргетна група от 46 докторанти, специализанти и млади учени стартира вторият цикъл на Дейност 1 и Дейност 2 по Проект № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“. Проектът е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с безвъзмездната финансова помощ на обща стойност 695 631,34 лв., а срокът за изпълнение е 21 месеца. Целевата група на Дейност 2 „Персонализиран подход в предоперативната подготовка и оперативното лечение на пациенти чрез минимално инвазивна хирургия, базиран на образни реконструкции, 3D визуализация и виртуална симулация“ включва 19 докторанти, специализанти и млади учени от хирургичните специалности. От края на 23 март до 13 април 2018 г. те проведоха…
Read More
В 3D студиото за обучение докторанти, специализанти и млади учени наблюдаваха робот-асистирана операция, демонстрирана от проф. Григор Горчев, по проекта за стимулиране на тяхното развитие

В 3D студиото за обучение докторанти, специализанти и млади учени наблюдаваха робот-асистирана операция, демонстрирана от проф. Григор Горчев, по проекта за стимулиране на тяхното развитие

Два поредни обучителни курса по робот-асистирана хирургия се проведоха в рамките на Дейност 2 „Персонализиран подход в предоперативната подготовка и оперативното лечение на пациенти чрез минимално инвазивна хирургия, базиран на образни реконструкции, 3D визуализация и виртуална симулация“ на проект № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“, се проведоха. На 16.02.2018 г. в зала „Амброаз Паре“ на Телекомуникационен ендоскопски център проф. д-р Славчо Томов, ректор на МУ-Плевен, изнесе лекция на тема: „Минимално инвазивна гинекологична хирургия – основни принципи и перспективи“ с демонстрация на 3D операция. На 23.02.2018 г. чл.-кор. проф. д-р Григор Горчев, Директор на Научноизследователския институт, изнесе втората лекция на тема: „Робот-асистирана радикална лапароскопска хистеректомия" също с демонстрация на 3D робот-асистирана гинекологична операция. По повод на 10-годишнината от…
Read More
Втори цикъл на Докторантското училище стартира с нова целева група от докторанти, специализанти и млади учени по проекта за подпомагане на тяхното развитие

Втори цикъл на Докторантското училище стартира с нова целева група от докторанти, специализанти и млади учени по проекта за подпомагане на тяхното развитие

На 07 февруари 2018 г. в учебния корпус на Факултета по фармация при МУ-Плевен доц. д-р Мария Симеонова, д.м. стартира първия обучителен курс от втория цикъл на Докторантското училище за новата целева група по проект № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“. Таргетната група е от 21 млади учени, тръгнали по пътя на академичното израстване, от които 7 докторанти, 5 постдокторанти, 5 специализанти 4 асистенти. Първият обучителен курс на научния секретар на висшето училище доц. Симеонова бе на тема „Нормативна уредба за провеждане на обучение на докторанти в Р България и МУ–Плевен“. Като лектори във второто издание на Докторантското училище са включени водещи експерти - хабилитирани лица и специалисти с доказан опит в обучението на докторанти; опит в…
Read More
Докторанти, специализанти и млади учени на МУ-Плевен участват в квалификационни курсове и академична мобилност в чужбина по проекта  за подпомагане на тяхното развитие

Докторанти, специализанти и млади учени на МУ-Плевен участват в квалификационни курсове и академична мобилност в чужбина по проекта за подпомагане на тяхното развитие

Общо шестдесет докторанти, специализанти и млади учени ще участват в академични мобилности и квалификационни курсове по Дейност №5 „Подкрепа за индивидуалното научно и кариерно развитие на лицата от целевата група“ на проект № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“. Възможностите за академична мобилност ще обогатят научния им профил и ще повишат професионалната им квалификация, като им позволят да обменят опит с колеги от други институции в страната и чужбина. Мобилността се реализира чрез участие в научни форуми в страната и чужбина (конгреси, конференции или специализирани обучения), както и чрез обучителни курсове. По този начин младите лекари и учени получават достъп за работа със специализирана апаратура и оборудване под ръководството на водещи специалисти в страната и чужбина. В края…
Read More
Първият интерактивен семинар по проекта за насърчаване на развитието на докторанти, специализанти и млади учени на МУ-Плевен  се проведе във Велико Търново

Първият интерактивен семинар по проекта за насърчаване на развитието на докторанти, специализанти и млади учени на МУ-Плевен се проведе във Велико Търново

Първият двудневен интерактивен семинар се проведе в град Велико Търново на 20 и 21 януари 2018 г. по проект № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“. Обучението за 25 млади учени бе по Дейност 3 „Провеждане на обучение за участие и подготовка на научноизследователски проекти, актуални предложения, трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост“. В първия ден на семинара на тема „Изготвяне на проектни предложения за финансиране на научноизследователска дейност, защита и управление на интелектуалната собственост при трансфер на знания и технологии“ лектори бяха доц. д-р Добромир Димитров, зам.-декан на Факултет „Медицина“, и доц. д-р Галя Ставрева, зам.-ректор по научноизследователската дейност. Доцент Димитров запозна докторантите, специализантите и младите учени на МУ-Плевен с основните правила за изготвяне на…
Read More
Студентът на годината и Златен Хипократ д-р Мартин Караманлиев стана част от целевата група по проекта за развитие на докторанти, специализанти и млади учени

Студентът на годината и Златен Хипократ д-р Мартин Караманлиев стана част от целевата група по проекта за развитие на докторанти, специализанти и млади учени

В края на 2017 г. Златният Хипократ на Медицински университет – Плевен д-р Мартин Караманлиев стана горд носител на националния приз Студент на годината в категория "Здравеопазване". По този повод той получи награда от ректора проф. Славчо Томов за участие в лекционните и практически курсове по проекта № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Доктор Караманлиев вече е специализант по Обща хирургия с научен ръководител доц. д-р Добромир Димитров с изявени интереси в сферата на минимално инвазивната, лапароскопската и роботизираната хирургия. Той ще се включи и в първия двудневен интерактивен семинар във Велико Търново на тема „Изготвяне на…
Read More