МУ-Плевен проведе двудневна Научна сесия „Наука и бизнес“ под надслов „Активна промоция на докторанти, специализанти и млади учени пред потенциални работодатели и партньори в бъдещи съвместни проекти“

Home / Новини / МУ-Плевен проведе двудневна Научна сесия „Наука и бизнес“ под надслов „Активна промоция на докторанти, специализанти и млади учени пред потенциални работодатели и партньори в бъдещи съвместни проекти“

Медицински университет – Плевен (МУ–Плевен) организира двудневна научна сесия „Наука и бизнес“ под наслов „Активна промоция на докторанти, специализанти и млади учени пред потенциални работодатели и партньори в бъдещи съвместни проекти“ по проект BG05M2OP001-2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към факултет „Медицина“ на МУ–Плевен“. Събитието се проведе на 28 и 29 ноември 2018 г. в Телекомуникационния ендоскопски център на висшето училище.
Целта на форума бе да се представят съвместни научноизследователски проекти, по които работят лица от целевата група, както и възможностите за включване в научноизследователски екипи за разработване на такива проекти. Програмата на събитието бе в три сесии: „Представяне на възможностите за развитие на младите учени в среда, развиваща нови компетентности в полза на бизнеса в областта на медицината“; „Представяне на възможностите за разработване на научноизследователски проекти в МУ – Плевен и възможностите за включване на младите учени в работата на „Център за компетентност Леонардо да Винчи“ и „Представяне на бизнес организации-партньори на МУ–Плевен“. Лектори на научния форум от страна на проекта и МУ-Плевен бяха проф. д-р Мария Средкова, ръководител на проекта; доц. д-р Добромир Димитров, зам.-декан на Факултет „Медицина“ и доц. д-р Пенчо Тончев, администратор научноизследователска дейност.
Проектът „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към факултет „Медицина“ на МУ – Плевен“, по който се организира научната сесия „Наука и бизнес“, е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100%, като на проектът е на стойност 695631, 34 лв. Срокът на изпълнение е до 31.12.2018 година.