Докторанти, специализанти и млади учени на МУ-Плевен участват в квалификационни курсове и академична мобилност в чужбина по проекта за подпомагане на тяхното развитие

Home / Новини / Докторанти, специализанти и млади учени на МУ-Плевен участват в квалификационни курсове и академична мобилност в чужбина по проекта за подпомагане на тяхното развитие

Общо шестдесет докторанти, специализанти и млади учени ще участват в академични мобилности и квалификационни курсове по Дейност №5 „Подкрепа за индивидуалното научно и кариерно развитие на лицата от целевата група“ на проект № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“. Възможностите за академична мобилност ще обогатят научния им профил и ще повишат професионалната им квалификация, като им позволят да обменят опит с колеги от други институции в страната и чужбина. Мобилността се реализира чрез участие в научни форуми в страната и чужбина (конгреси, конференции или специализирани обучения), както и чрез обучителни курсове. По този начин младите лекари и учени получават достъп за работа със специализирана апаратура и оборудване под ръководството на водещи специалисти в страната и чужбина.
В края на м. януари 2018 г. в град Любляна, Словения д-р Цветомир Иванов проведе академична мобилност по проекта под формата на практически курс по колоректална хирургия при рак на дебелото черво. Д-р Иванов е възпитаник на Медицински университет – Плевен, млад лекар – специализант и редовен докторант по Обща хирургия. Той е хоноруван асистент по обща хирургия към катедра „Хирургични болести“ на МУ-Плевен с интереси в минимално инвазивната хирургия и Хайфу лечението на бенигнени и малигнени тумори. През м. септември 2017 г. в Китай д-р Иванов завърши специализация по Хайфу технология за лечение на доброкачествени и злокачествени тумори.
За наскоро завършения курс по колоректална хирургия в Любляна д-р Иванов сподели: „В курса участвах заедно с още специализанти и млади специалисти от Европа – Италия, Испания, Полша, Румъния и Дания. Обучението беше разделено на няколко теоретични части, след всяка от които следваха практически занимания върху кадаври. Лекторите бяха известни специалисти от водещи клиники в Европа – видни професори от Германия, Италия, Холандия и Словения.“
Проектът „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Безвъзмездната финансова помощ по проекта е на обща стойност 695 631,34 лв., а срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.