Проектът за обучение на докторанти, специализанти и млади учени бе представен на Празника на МУ-Плевен на церемонията по награждаване за академично развитие със специална демонстрация на 3Д студиото

Home / Новини / Проектът за обучение на докторанти, специализанти и млади учени бе представен на Празника на МУ-Плевен на церемонията по награждаване за академично развитие със специална демонстрация на 3Д студиото

На 31 октомври 2017 г., вторник, Празникът на Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) протече в две части: двойна промоция на Факултет „Здравни грижи“ и Медицински колеж в зала „Магнум“, Втора клинична база, и церемония по награждаване за академично развитие в зала „Амброаз Паре“, Телекомуникационен център.
На Тържествената промоция на Празника на висшето училище се дипломираха общо 145 абсолвенти от Факултет „Здравни грижи“ и Медицинския колеж – 70 здравни специалисти от специалностите „Акушерка“ и „Медицинска сестра“ и 75 дипломанти от специалностите „Рентгенов лаборант“, „Медицински лаборант“, „Социални дейности“ и „Помощник фармацевт“.
Във втората част на Празника в зала „Амброаз Паре“ общо 32 преподаватели на висшето училище бяха удостоени с плакети за академично развитие през изминалата година – 1 за придобиване на научната степен „доктор на науките“, 11 за придобиване на научната степен „доктор“, 12 за заемане на академичната длъжност „доцент“ и 8 за заемане на академичната длъжност „главен асистент“. За представителите на академичната общност ректорът проф. д-р Славчо Томов направи демонстрация на възможностите на новоразкритото 3Д студио за обучение на студенти, докторанти и специализанти.
Водещ на втората част на Празника бе доц. д-р Галя Ставрева, зам.-ректор по научноизследователска дейност и координатор на проект № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. В своето приветствие към аудиторията тя изтъкна факта, че за своята 43-годишна история МУ-Плевен се развива и укрепва, превръщайки се в съвременен образователен и научноизследователски център с национално и международно значение. Доцент Ставрева продължи своята презентация с думите, че името на висшето училище се свърза с качествена, иновативна научноизследователска дейност с приоритет в развитието на роботизираната хирургия, телемедицината и 3D медицината, привличайки все повече български и чуждестранни студенти.
Вече седма година в МУ-Плевен успешно се провеждат процедурите по обучение, защита и последващо академично развитие на преподавателските кадри. Стимулира се развитието на собствения академичен състав, както и се привличат нови и надеждни кадри отвън. До момента общият брой на защитилите образователна и научна степен „доктор“ е 70; на придобилите научна степен „доктор на науките“ – 16; на заелите академичните длъжности „главен асистент“ – 18; „доцент“ – 77 и „професор“ – 21.
Най-важното, което доц. Ставрева изтъкна е, че благодарение на усилията, които се полагат от ръководството за по-дългосрочно и устойчиво развитие на ключовия фактор – човешкия потенциал, Университетът е спечелил и реализира проект BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“. Чрез средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове и по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще бъдат подпомогнати в тяхното научно и професионално развитие 84 млади учени, докторанти, специализанти и преподаватели.