Стартира още една обучителна дейност по проекта за подпомагане на научното развитие на докторанти, специализанти и млади учени в МУ-Плевен

Home / Новини / Стартира още една обучителна дейност по проекта за подпомагане на научното развитие на докторанти, специализанти и млади учени в МУ-Плевен

Целта на стартиралата на 19 септември 2017 г. в Телекомуникационния ендоскопски център Дейност 1 „Разработване на учебна програма и провеждане на курсове по ключови компетенции за успешна научна кариера“ е да се надгради съществуващото Докторантско училище при Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) със специфични дейности и курсове, необходими за развитието на докторантите, специализантите, младите учени и преподавателите на Факултет „Медицина“. Осигуреното високо качество на тяхното обучение съответства на потребностите на пазара на труда и способства за изграждането на икономика, основана на знанието, отговаряйки на инвестиционните приоритети и специфични цели на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проектът „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Безвъзмездната финансова помощ по проекта е на обща стойност 695 631,34 лв., а срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.
В рамките на тази дейност по проекта „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ водещи учени и лектори ще предложат програма и методика за квалификация, продължаващо обучение и кариерно развитие на младите хора. Целта е те да бъдат мотивирани и подпомогнати в развитието на научната и академичната си кариера, чрез повишаване на квалификацията си. Конкретните дейности, които са заложени, са: осигуряване на обучения за придобиване на умения и компетенции в сферата на академичното писане; методология на научноизследователската работа и биостатистиката; морално – етични аспекти на научното изследване; проектната дейност; работа със систематизирана научна информация – бази данни, научни библиотеки и други.
Доц. д-р Мария Симеонова, д.м., Научен секретар на МУ-Плевен, бе първият лектор на Курс 1 „Нормативна уредба за провеждане на обучение на докторанти в Р България и МУ–Плевен“. По време на изпълнението на тази дейност бяха представени основните етапи в обучението на докторанти, които са залегнали в Закона за развитие на академичния състав в Р България и Правилника за развитие на академичния състав в МУ–Плевен: конкурсна процедура; зачисляване; изготвяне на индивидуален учебен план; отчет за извършените дейности и отчет за изпълнение на индивидуалния учебен план; атестиране на база на отчет за извършените дейности; права и задължения на докторантите; възможности за включване в учебно-преподавателска и диагностично-лечебна дейност; изисквания за допускане до предзащита; подготовка на дисертационния труд за защита; апробация и отчисляване; провеждане на публична защита; приложение на изследователските методи към конкретни научни проблеми.
След лекцията доцент Симеонова проведе два семинара с участниците по конкретни практически въпроси и казуси, които ги вълнуват – за разликата между различните форми на докторантура и коя да изберат – редовна или на самостоятелна подготовка; за правата им по отношение на преподаването като асистенти и даването на дежурства; за квалификационни курсове; за участието им в научни проекти; насоки как се пише дисертация и автореферат; за отделните стъпки на процедурата; за разликата между прекъсване и удължаване на докторантурата и за сроковете за зачисляване, апробация, отчисляване и защита на дисертационен труд.