Първа информационна среща с докторанти, специализанти и млади учени по проекта за подпомагане на тяхното развитие се проведе в МУ-Плевен

Home / Новини / Първа информационна среща с докторанти, специализанти и млади учени по проекта за подпомагане на тяхното развитие се проведе в МУ-Плевен

На 28 юни 2017 г. в зала „Амброаз Паре“ на Телекомуникационен ендоскопски център при МУ-Плевен се проведе първата информационна среща по проекта „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“. Той е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Безвъзмездната финансова помощ по проекта е на обща стойност 695 631,34 лв., а срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, до 31.12.2018 г.
Срещата бе организирана и проведена от екипа на проекта в състав: проф. д-р Мария Средкова, ръководител на екипа по управление и изпълнение на проекта; доц. д-р Галя Ставрева, координатор; доц. д-р Пенчо Тончев, администратор научноизследователска дейност; Анелия Луканова, счетоводител, и Илиян Йончев, юрист. Аудиторията бе изпълнена с представителите на целевата група по проекта, включваща общо 84 лица, от които 29 докторанти от факултет „Медицина“ на МУ–Плевен; 40 специализанти; 5 млади учени и 10 преподаватели към същия факултет.
Ректорът на висшето училище проф. д-р Славчо Томов се обърна със специално приветствие към младите хора под формата на презентация на тема: „Медицината и новите технологии – настояще или бъдеще“. Той им демонстрира нагледно с видео в 3Д формат и препратки към историята на човечеството, медицината и хирургията, че технологиите от бъдещето и НАСА, днес са реално приложими в медицинската наука и практика – като роботизираната хирургия и 3Д био принтерите на човешки органи и тъкани. Голяма част от тези технологии на бъдещето са вече настояще в Медицински университет – Плевен: 3Д медицинска маса за виртуални дисекции, робот-асистирана хирургия, HIFU технологии и 3Д студиото за демонстрации на Хирургия на живо, което ще отвори врати от новата учебна година. Всички те очертават иновативния профил на МУ-Плевен, давайки му конкурентно предимство на картата на висшето медицинско образование не само в Европа, а и по света, привличайки нарастващ брой български и чуждестранни студенти. Защото именно младите хора ще работят и ще прилагат новите технологии както в обучението, така и в научната и клиничната си работа.
След презентацията на проф. Томов всеки отделен член от екипа на проекта запозна младата аудитория с различните аспекти на дейностите, в които те ще бъдат включени, и какви ползи и ефекти се очакват за тяхната научна и професионална реализация. Проф. Мария Средкова описа детайлно основните 6 броя дейности, заложени в проекта, които ще се осъществят под формата на провеждане на високоспециализирани курсове на основни теми: „Разработване на учебна програма и провеждане на курсове по ключови компетенции за успешна научна кариера“; „Персонализиран подход в предоперативната подготовка и оперативното лечение на пациенти чрез минимално инвазивна хирургия, базиран на образни реконструкции, 3Д визуализация и виртуална симулация“; „Провеждане на обучение за участие и подготовка на научноизследователски проекти, актуални предложения, трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост“; практическо обучение по програма „Експериментална наука“; „Подкрепа за индивидуалното научно и кариерно развитие на лицата от целевата група“ и „Активна промоция на докторантите, специализантите и младите учени пред потенциални работодатели и партньори в бъдещи съвместни проекти“.
Основната цел на проекта е да надгради функциониращото докторантско училище на МУ-Плевен със специфични дейности и курсове, необходими за развитието на докторантите, специализантите, младите учени и преподавателите към Факултет „Медицина“. По този начин ще бъде създаден център за подкрепа на развитието на докторанти, специализанти и млади учени, който ще осигури високо качество на тяхното обучение в съответствие с потребностите на пазара на труда и изграждане на икономика, основана на знанието.